Gebruiksvoorwaarden 5 Euro VPN

 

De dienst “5 Euro VPN” wordt u via internet aangeboden door het bedrijf OnlineTransaction bv. Aan het gebruik van 5 Euro VPN zijn onderstaande voorwaarden verbonden. Door 5 Euro VPN te gebruiken, gaat u hiermee akkoord.
Afwijkingen van of aanvullingen op deze algemene voorwaarden zijn alleen bindend indien deze door OnlineTransaction bv schriftelijk zijn aanvaard.

 

 

Artikel 1. Gebruik van de dienst
1.1. Met 5 Euro VPN kunt u gebruik maken van een VPN service.
1.2. Om 5 Euro VPN te kunnen gebruiken, moet u zich eerst registreren. Nadat uw registratie is afgerond, kunt u direct op uw account inloggen en de dienst gebruiken.
1.3. U dient de toegang tot uw account middels een gebruikersnaam/wachtwoord of activatiecode af te schermen voor onbevoegden. In het bijzonder het wachtwoord en de activatiecode dient u strikt geheim te houden. OnlineTransaction bv mag er vanuit gaan dat alles dat gebeurt vanaf uw account na aanmelding met uw gebruikersnaam/wachtwoord of activatiecode, onder uw leiding en toezicht gebeurt. U bent dus aansprakelijk voor al deze handelingen, tenzij u bij OnlineTransaction bv heeft gemeld dat een ander uw wachtwoord kent.
1.4. Met 5 Euro VPN worden uw persoonsgegevens verwerkt. U geeft toestemming voor alle vormen van verwerking die vallen binnen de scope van de dienst. Raadpleeg de privacyverklaring van OnlineTransaction bv voor meer informatie.

 

Artikel 2. Gebruiksregels
2.1. Het is verboden 5 Euro VPN te gebruiken voor handelingen die in strijd zijn met de Curaçaose of andere toepasselijke wet- en regelgeving. Hieronder valt onder meer het opslaan of verspreiden via de dienst van informatie die smadelijk, lasterlijk of racistisch is.

2.2. Indien OnlineTransaction bv constateert dat u bovengenoemde voorwaarden overtreedt, of een klacht hierover ontvangt, mag OnlineTransaction bv zelf ingrijpen om de overtreding te beëindigen.
2.3. Indien naar het oordeel van OnlineTransaction bv hinder, schade of een ander gevaar ontstaat voor het functioneren van de computersystemen of het netwerk van OnlineTransaction bv of derden en/of van de dienstverlening via internet, in het bijzonder door overmatig verzenden van e-mail of andere gegevens, lekken van persoonsgegevens of activiteiten van virussen, Trojans en vergelijkbare software, is OnlineTransaction bv gerechtigd alle maatregelen te nemen die zij redelijkerwijs nodig acht om dit gevaar af te wenden dan wel te voorkomen.
2.4. OnlineTransaction bv is te allen tijde gerechtigd om aangifte te doen van geconstateerde strafbare feiten.
2.5. OnlineTransaction bv kan de schade als gevolg van overtredingen van deze gedragsregels op u verhalen. U vrijwaart OnlineTransaction bv van alle claims van derden in verband met door u geplaatste informatie.

 

Artikel 3. Beschikbaarheid en onderhoud
3.1. OnlineTransaction bv spant zich in om de dienst beschikbaar te laten zijn, maar garandeert geen ononderbroken beschikbaarheid.
3.2. OnlineTransaction bv onderhoudt 5 Euro VPN actief. Indien onderhoud naar verwachting leidt tot een beperking van de beschikbaarheid, zal OnlineTransaction bv dit in de nachtelijke uren (tussen 23:00 en 07:00 uur) uitvoeren.Onderhoud wordt zo mogelijk vooraf aangekondigd.Onderhoud in verband met calamiteiten kan op ieder moment plaatsvinden en wordt niet vooraf aangekondigd.
3.3. OnlineTransaction bv mag van tijd tot tijd de functionaliteit van 5 Euro VPN aanpassen. Daarbij zijn uw feedback en suggesties welkom, maar uiteindelijk beslist OnlineTransaction bv zelf welke aanpassingen zij al of niet doorvoert.

 

Artikel 4. Intellectueel eigendom
4.1. De dienst 5 Euro VPN, de bijbehorende software alsmede alle informatie en afbeeldingen op de website behoren tot het intellectueel eigendom van OnlineTransaction bv. Deze mogen op geen enkele wijze gekopieerd of gebruikt worden zonder aparte schriftelijke toestemming van OnlineTransaction bv, behalve in de gevallen waarin dat wettelijk is toegestaan.
4.2. Informatie die u publiceert of opslaat via de dienst is en blijft uw eigendom (of dat van uw toeleveranciers). OnlineTransaction bv heeft een beperkt gebruiksrecht om deze informatie in te zetten voor de dienst.
4.3. Het gebruiksrecht uit het vorige lid wordt voor onbepaalde tijd gegeven en kan niet worden ingetrokken. Het gebruiksrecht blijft bestaan na beëindiging van de overeenkomst. In uitzonderlijke gevallen waarin sprake is van een zwaarwegend belang tegen voortgezet gebruik van de informatie kan OnlineTransaction bv besluiten tot aanpassing of verwijdering.
4.4. U mag informatie die u publiceert of opslaat via de dienst naar eigen inzicht aanpassen of weghalen.
4.5. Indien u informatie stuurt naar OnlineTransaction bv, bijvoorbeeld feedback over een fout of een suggestie voor verbetering, geeft u haar een onbeperkt en eeuwigdurend gebruiksrecht deze informatie te gebruiken voor de dienst. Dit geldt niet voor informatie die u nadrukkelijk als vertrouwelijk markeert.
4.6. OnlineTransaction bv zal geen kennis nemen van privégegevens die u opslaat en/of verspreidt via 5 Euro VPN, tenzij dit noodzakelijk is voor een goede dienstverlening of OnlineTransaction bv daartoe verplicht is krachtens een wettelijke bepaling of gerechtelijk bevel. In dat geval zal OnlineTransaction bv zich inspannen de kennisname van de gegevens zo veel mogelijk te beperken, voor zover dit binnen zijn macht ligt.

 

Artikel 5. Vergoeding voor de dienst
5.1. Aan het gebruik van 5 Euro VPN is een vergoeding per maand verbonden. Deze vergoeding dient steeds vooraf te worden voldaan.
5.2. Betaling kan worden verricht via automatische incasso, door het bedrag zelf over te maken naar de bankrekening van OnlineTransaction bv, via iDealbetaling, via creditcard, via PayPal, of volgens de betaalinstructies op de website.
5.3. Omdat de dienst direct geleverd wordt, en wel op uw uitdrukkelijk verzoek, is het niet mogelijk een betaling ongedaan te maken met een beroep op de Wet koop op afstand.

 

Artikel 6. Aansprakelijkheid
6.1. Behoudens in geval van opzet of grove nalatigheid is de aansprakelijkheid van OnlineTransaction bv beperkt tot het bedrag dat u heeft betaald voor de drie maanden voorafgaand aan het moment van de schadebrengende gebeurtenis.
6.2. OnlineTransaction bv is uitdrukkelijk niet aansprakelijk voor indirecte schade, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
6.3. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is dat u de schade uiterlijk binnen twee maanden na ontdekking schriftelijk bij OnlineTransaction bv meldt.
6.4. In geval van overmacht is OnlineTransaction bv nimmer gehouden tot vergoeding van de daardoor bij u ontstane schade. Van overmacht is onder meer sprake bij storingen of uitvallen van het internet, de telecommunicatie-infrastructuur, stroomstoringen, binnenlandse onlusten, mobilisatie, oorlog, stremming in het vervoer, staking, uitsluiting, bedrijfsstoornissen, stagnatie in toelevering, brand en overstroming.

 

Artikel 7. Duur en opzegging
7.1. Deze overeenkomst gaat in zodra u voor het eerst de dienst gebruikt en loopt dan voor bepaalde tijd.
7.2. Een 7-dagen-niet-goed-geld-terug-garantie is van toepassing op 5 Euro VPN. Binnen 7 dagen na afsluiten kan worden aangegeven verder geen gebruik te willen maken van 5 Euro VPN. Het vooraf overgemaakt bedrag zal worden teruggestort. 

7.3. Een abonnement kan op elk moment opgezegd worden, zonder reden. Het vooraf betaalde bedrag voor de overeengekomen abonnementsperiode zal niet worden teruggestort.
7.4. OnlineTransaction bv kan de overeenkomst beëindigen indien u achttien maanden lang geen gebruik hebt gemaakt van de dienst. Zij zal in dat geval eerst een herinneringsmail sturen bij het e-mailadres dat aan uw account gekoppeld is.

 

Artikel 8. Wijzigingen prijzen en voorwaarden
8.1. OnlineTransaction bv mag deze voorwaarden alsook de prijzen op ieder moment aanpassen.
8.2. OnlineTransaction bv zal de wijzigingen of aanvullingen ten minste dertig dagen voor inwerkingtreding aankondigen via de dienst zodat u daar kennis van kunt nemen.
8.3. Indien u een wijziging of aanvulling niet wenst te accepteren, kunt u tot de datum van inwerkingtreding de overeenkomst opzeggen. Gebruik van de dienst na de datum van inwerkingtreding geldt als acceptatie van de gewijzigde of aangevulde voorwaarden.

 

Artikel 9. Overige bepalingen
9.1. Op deze overeenkomst is Curaçaos recht van toepassing.
9.2. Voor zover door de regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen in verband met 5 Euro VPN worden voorgelegd aan de bevoegde rechter voor het arrondissement waarin OnlineTransaction bv gevestigd is.
9.3. Indien een bepaling in deze gebruiksvoorwaarden eist dat een mededeling “schriftelijk” moet worden verricht, is tevens voldaan indien de mededeling per e-mail of communicatie via de dienst wordt verricht, mits in voldoende mate vaststaat dat het bericht werkelijk afkomstig is van de beweerdelijke afzender en dat de integriteit van het bericht niet is aangetast.
9.4. De versie van communicatie of informatie zoals opgeslagen door OnlineTransaction bv wordt geacht juist te zijn, tenzij u tegenbewijs levert dienaangaande.
9.5. Indien een bepaling in deze gebruiksvoorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele gebruiksvoorwaarden aan. Partijen zullen in dit geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling gestalte wordt gegeven.
9.6. OnlineTransaction bv is gerechtigd haar rechten en verplichtingen uit de overeenkomst over te dragen aan een derde die 5 Euro VPN of de betreffende bedrijfsactiviteit van haar overneemt.